Adatvédelmi Nyilatkozat

ADATKEZELŐ ADATAI:

Honlap tulajdonosa: Vargáné Bende Erika

Vállalkozás típusa: egyéni vállalkozó

EV. nyilvántartási szám: 21310891

Adószám: 60533506-1-23                 

Telefonszáma: 30 4488 365  

E-mail címe: info@anandastudio.hu

Honlap: www.anandastudio.hu

I. ADATVÉDELMI ELVEK

Az anandastudio.hu tulajdonosa (a továbbiakban: anandastudio.hu), mint adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét és mindent intézkedést, amely az adatok biztonságát biztosítja.
Az anandastudio.hu az általa kezelt adatokat harmadik félnek sem kereskedelmi, sem egyéb célból nem adja át, vagy teszi hozzáférhetővé.

Az anandastudio.hu adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Jelen Adatkezelési tájékoztatóval és szabályzattal az anandastudio.hu biztosítani kívánja, hogy a működésével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti, valamint európai uniós jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az anandastudio.hu adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető ezen a honlapon.


Az anandastudio.hu. a kezelt személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát biztosítja. Az anandastudio.hu adatkezelési gyakorlatát a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

Az anandastudio.hu adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Info Tv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (2016. április 27.) (GDPR);
Az anandastudio.hu a személyes adatokat a GDPR-ban szereplő jogalap alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az anandastudio.hu kötelezettséget vállal arra, hogy a honlap látogatója bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja az adatfelvétel, illetve adatkezelés módjáról, céljáról és elveiről, valamint arról, hogy a személyes adatokat ki kezeli, illetve dolgozza fel.
Minden olyan esetben, ha a kezelt személyes adatoknak az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra való felhasználása merül fel, az  anandastudio.hu az érintett felet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.  

II. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS A KEZELT ADATOK KÖRE

Az anandastudio.hu az adatkezelést az alapján folytatja, hogy az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás, GDPR 6. cikk (1) a) pont).
Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett hozzájárulását az adatkezelés bármely szakában visszavonhatja.

Az   anandastudio.hu személyes adatot kizárólag meghatározott célból kezel. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az anandastudio.hu a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az anandastudio.hu személyes adatokat az alábbiak szerint kezel:
Jógaórákra, foglalkozásokra, tanfolyamokra, programokra, tanácsadásokra és online könyv vásárlásra való jelentkezés esetén.

Az adatkezelés célja: A jelentkezővel történő kapcsolattartás lehetővé tétele, annak érdekében, hogy a jelentkező az érintett jógaóráról, foglalkozásról, tanfolyamról, programról, vásárlási feltételekről információt kaphasson.

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, GDPR 6. cikk (1) a) pont)

A kezelt adatok köre: név, cím, email, telefon.

Az adatok törlésének határideje: az érintett adatainak írásbeli kérelmére (az elektronikus úton elküldött kérelmet is beleértve) a lehető legrövidebb időn belül törlésre kerülnek. Az érintett adatai automatikusan törlésre kerülnek, ha azok megadását követő egy éven belül nincs további kapcsolata az Ananda Jógastúdióval. 

III. AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

Az anandastudio.hu a megadott adatokat kizárólag csak az érintett felé továbbítja annak érdekében, hogy adatkezelés célja megvalósulhasson.

IV. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA

Az anandastudio.hu üzemeltetője a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az anandastudio.hu üzemeltetője az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az anandastudio.hu üzemeltetője a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az anandastudio.hu üzemeltetője az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az anandastudio.hu üzemeltetője olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.


Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.


Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

V. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az anandastudio.hu biztosítja az érintettek vonatkozó jogszabályokban biztosított valamennyi jogát, különösen az alábbiak szerint:
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon (az érintett hozzáféréshez való joga):

 1. az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái;
 2. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 3. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 4. a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 5. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 6. az adatforrásokra vonatkozó információ;
 7. az automatizált döntéshozatal ténye.

Az anandastudio.hu az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett kérésére rendelkezésre bocsátja. Az érintett kérelmére az információkat az anandastudio.hu elektronikus formában szolgáltatja.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
Az érintett kérheti az anandastudio.hu által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését (helyesbítés joga).

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az anandastudio.hu indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat (törléshez való jog):

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Az érintett kérésére az anandastudio.hu korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül (az adatkezelés korlátozásához való jog):

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni.
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozáshoz való jog).
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is (tiltakozás joga:).
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja (visszavonás joga). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

VI. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

Az anandastudio.hu indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Ha az anandastudio.hu nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az  anandastudio.hu a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja.

VII. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Az anandastudio.hu az Adatkezelési tájékoztatót és szabályzatot jogosult egyoldalúan módosítani. Módosítás esetén az anandastudio.hu a látogatókat a változásoknak az anandastudio.hu oldalon történő közzététele lap útján értesíti. A látogató az anandastudio.hu-nak a módosítás hatálybalépését követő látogatásával elfogadja a módosított Adatkezelési tájékoztatót és szabályzatot.

VIII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 1. Kérdéseit, megkereséseit, illetve észrevételeit az érintett az info@anandastudio.hu e-mail címre küldheti meg.
 2. Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 3. Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1 391 1400 Fax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu