Általános Szerződési Feltételek

I. Szolgáltató Adatai

A szolgáltató neve: Vargáné Bende Erika

A szolgáltató székhelye: 6000 Kecskemét, Barka u. 9.

Nyilvántartási száma: 21310891
Adószáma: 60533506-1-23

Bank neve: UniCredit BANK
Bankszámlaszám: 10918001-00000111-39800005

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@anandastudio.hu

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága:

6000 Kecskemét, Rákóczi út 7. fszt.

Központi telefonszám

+36 76 519 519

A szerződés nyelve: magyar

Megrendelő: a www.anandastudio.hu weboldalra regisztráló és a www.anandastudio.hu weboldalon található bármely szolgáltatást igénybe vevő személy.


Szerződéskötés, ill. teljesítés folyamata: a Megrendelő által a www.anandastudio.hu oldalon leadott rendelését követően a Szolgáltató által az Elektronikus könyv (a továbbiakban: Szolgáltatás) Megrendelő részére történő hozzáférhetővé tétele, valamint a számla kiküldése és a visszaigazolás Megrendelőnek történő elküldése, s a számla kiegyenlítése.

Szerződés: a Megrendelő és a Szolgáltató között a Szolgáltató szerződési feltételeinek a Megrendelő által a Szolgáltató honlapján történő elfogadásával, a Szolgáltatás tárgyában elektronikusan létrejött megállapodás.

Szolgáltatás: jelenti az Elektronikus könyvnek (az Elektronikus könyv letöltését lehetővé tevő linknek) a Megrendelőhöz történő eljuttatását, valamint annak a Megrendelő általi felhasználása engedélyezését a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint. A Szolgáltatás díja 1 (egy) darab elektronikus könyv egyszeri letöltése árát foglalja magában.1. A szerződés tárgya
Vargáné Bende Erika: Ercsi receptjei ételérzékenyeknek című elektronikus könyv szolgáltatása.

2. A megrendelésre vonatkozó szerződés létrejötte
2.1. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti jogviszony érvényesen létrejön, amint a Szolgáltató honlapján a www.anandastudio.hu oldalon az e-book vásárlás során a honlap általános szerződési feltételeit elfogadja, és akkor lép hatályba, amikor a Megrendelő a Szolgáltatás díját megfizeti, oly módon, hogy az a Szolgáltató számláján jóváírásra kerül.
2.2. A beérkezett Megrendelés alapján a Szolgáltató automatikusan elektronikusan visszaigazolja a megrendelést és a kiállított számlát a Megrendelőnek elküldi.
2.3. A Megrendelő köteles a Megrendelés visszaigazolásában szereplő adatokat ellenőrizni, és az esetleges eltéréseket a Szolgáltatónak haladéktalanul, írásban bejelenteni. Amennyiben a Megrendelő a kézbesítés megkezdéséig nem jelenti be a fennálló eltérést az adatokban, a Szolgáltató nem felel a megrendeléstől eltérő vagy eltérő számú Szolgáltatás kézbesítéséért, valamint a nem megfelelő címre történő kézbesítésért.

3. Díj, díjfizetés
3.1. A Szolgáltatás mindenkor érvényes díját a Szolgáltató weboldalán (www.anandastudio.hu) közzéteszi, melynek alapján a Megrendelő díjfizetésre köteles a Szolgáltató által kiállított és elektronikus úton megküldött számla ellenében.
3.2. A Szolgáltató – a megrendelést követően – számlát állít ki, melyet megküld a Megrendelő részére.
3.4. A díj megfizetésére a Megrendelő – a Szolgáltatás tényleges felhasználójától függetlenül – köteles.
3.3. A Szolgáltató a számla ellenértékének pénzügyi teljesítése után a szolgáltatást elérhetővé teszi a Megrendelő számára.
3.5. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. § (1) bekezdésének értelmében a Szolgáltató a teljesítés időpontjának a számla teljesítésének napját tekinti, mint a felek közötti elszámolás időpontját.

4. Szavatosság
4.1. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely az Elektronikus könyv nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.

5. Felhasználási jogosultság
5.1. Az Elektronikus könyv a Szolgáltató tulajdonát képezi.
5.2. A Szolgáltató az Elektronikus könyv nem kizárólagos, határozatlan időtartamú, s a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerinti használati jogát engedi át, egyebekben fenntart minden jogot.
5.3. A használat kizárólag a megrendelésre vonatkozó szerződésben foglalt jogosultság alapján történhet. Jogszerűtlen a használat, ha az abban, illetve a jelen ÁSZF-ben rögzített jogosultságon túlterjeszkedik.
5.4. A Szolgáltatáshoz csak egy használó jogosult hozzáférni. Használata több terminálon egyidejűleg, több használó közt megosztva nem megengedett.
5.5. A Megrendelő a Szolgáltatást a saját feladatai ellátásához, saját szervezeti keretein belül a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően használhatja. Az Elektronikus könyvvel kapcsolatban a Szolgáltató minden egyéb felhasználási, hasznosítási, vagyoni, tulajdon- és publikálási jogot fenntart.
5.6. Az Elektronikus könyvet tilos:
– harmadik személynek használatba adni,
– kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérletbe adni,
– más egyéb módon továbbhasznosítani,
– másolni egyéb módon sokszorosítani/többszörözni,
– oly módon használni, mely mások szellemi tulajdonát vagy jogait sérti.
5.7. Kizárólag a Megrendelő, a vele munkaviszonyban lévő alkalmazottai, valamint a Megrendelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló természetes személyek minősülhetnek jogszerű használónak. Beépített másolásvédelemmel rendelkező dokumentumok esetében csak a megrendelő, vagy az általa megadott személy jogosult a használatra. A felhasználás joga mást nem illet meg.
5.8. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatást jogosulatlanul használja, sokszorosítja, részben vagy egészben harmadik személynek átengedi, továbbhasznosítja vagy azt bármely, jelen szerződéstől eltérő módon használja, kártérítési kötelezettséggel tartozik.
5.9. Az Elektronikus könyv a szerzői jog és a nemzetközi jogvédelmi megállapodások, illetve egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és szerződések védelme alatt áll.
5.10. A jogszerű felhasználás a jelen ÁSZF-ben meghatározott Elektronikus könyvre vonatkozik, annak részei nem különíthetők el több számítógépen történő használat céljából.

6. Jogfenntartás
6.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot az Elektronikus könyv bárminemű módosítására.
6.2. A Szolgáltató fenntartja a Szolgáltatás ármódosításának jogát.

7. Az elállási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 29.§ (m) bekezdése értelmében a fogyasztó nem gyakorolhatja elállás szerinti jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről.

8. Technikai feltételek
A szolgáltatás használatára javasolt böngészők: Internet Explorer 7.0; Mozilla Firefox 2.0
A PDF dokumentumok megtekintéséhez pedig: Adobe Reader 7.0 vagy a fenti programok újabb hivatalosan kiadott verziói. Az elektronikus könyv (ePub) formátumban megadott dokumentumok esetében Adobe Digital Edition vagy avval kompatibilis eszköz.

9. Egyéb rendelkezések
9.1. Jelen ÁSZF-nek Megrendelővel való megismertetéséről a Szolgáltató az alábbiak szerint gondoskodik:
Az ÁSZF hatályos és teljes szövege a Szolgáltató honlapján (www.anandastudio.hu) is közzétételre kerül.

9.2. Jelen ÁSZF 2020 június 1-jén lép hatályba.
9.3. A Megrendelő a megrendelésre vonatkozó szerződés megkötésével, illetve az Elektronikus könyv letöltésével jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja.
9.4. A Megrendelőnek a Szolgáltatással kapcsolatos jognyilatkozata akkor minősül jogszerűnek, ha azt írásban (elektronikus vagy postai úton, illetőleg faxon) juttatja el a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához.
9.5. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak.